Indicators on הטרדות מניות בעבודה איך מתמודדים You Should Know

חובת מסירת תלושמה כתוב בתלוש?סכסוכים נפוציםתלוש שכר אלקטרוניכניסה לפורוםייעוץ משפטי

המעביד התחלף?ערבות המעסיק החדשרצף הזכויות בעבודהכניסה לפורוםייעוץ משפטי

מחשבון דמי מילואיםעובד במילואיםכניסה לפורוםייעוץ משפטי

פיטורים ללא שימועשימוע לפי חוק!שימוע לפני פרישהתביעה נגד רשת פוקסכניסה לפורוםייעוץ משפטי

זו הכותרת, אבל אני חושבת שבגוף הכתבה אפשר לשמוע גם דברים אחרים.

פיצויי על אי תשלוםשעות נוספותתשלום גלובליכניסה לפורוםייעוץ משפטי

עיקול משכורתעיקול פנסיה ופיצוייםכניסה לפורוםייעוץ משפטי

כיום, גם התייחסות מינית, שאינה בגדר הצעה מינית, יכולה להיחשב כ"הטרדה מינית".

הלנת שכרמחשבון הלנת שכרפיצויי על הלנת שכרשאלות ותשובותכניסה לפורוםייעוץ משפטי

דמי אבטלהדמי אבטלה לעצמאיהתאוששות כלכליתהתמודדות מול אבטלהמחשבון דמי אבטלהכניסה לפורוםייעוץ משפטי

מכרז לאיוש משרהעבירות משמעתעובדי מדינהשעות עבודה ומנוחהתקנות שירות המדינה

חופשה כפויהחופשה פנימיתחופשה שנתיתפדיון חופשהכניסה לפורוםייעוץ משפטי

ביקורת על הממונהבקשת היתר לפיטוריםנוהל הגשת הבקשהערעור על החלטה

תודה, ליאת. אני מצטרפת, אני מאוכזבת מאוד מהדברים שאמר הרב דרוקמן, הם לא היו צריכים להיאמר, מהלגיטימציה שהוא נותן לרב אלון בהזמנה שלו לרב אלון לבוא וללמד אצלו. בדקתי את זה גם עם משרד read more החינוך, זה לא גוף ששייך למשרד החינוך, אין לי כלי, אבל הוא כן נותן לו מקום ופומביות להעביר את השיעורים. אני לא יודעת איזה עוד כלים יש לנו. אני כן רוצה, למרות האכזבה שלי מהעונש שניתן – אני כן רוצה לבוא ולקרוא למסגרות, קהילות, קבוצות, ארגונים אחרים, לבוא וללמוד מהניסיון של פורום תקנה. פורום תקנה הוא חלק מהכלי שהחוק נגד הטרדות מיניות נותן לקהילה לבוא ולהגן על מתלוננים ומתלוננות, כשהם לא רוצים לבוא ולהזדהות, והם יודעים שיש כתובת, גם במקומות הללו שלא היתה כתובת בעבר, מקומות שהמילה "הטרדה מינית" היתה מילה גסה ואסור היה לומר אותה בקול.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Indicators on הטרדות מניות בעבודה איך מתמודדים You Should Know”

Leave a Reply

Gravatar